خرید
3,500 تومان

بررسی پروفیل دما و سرعت میکروکانالهای مستطیلی (۱۱۹ صفحه)